پوسته بلاگ ساده (Simply) برای برنامه نویس ها برای #دروپال 8