نمایش صفحات #دروپال در colorbox بدون بلوک های اضافی هدر و فوتر با #ماژول Colorbox Node