مدیریت آسان دسته بندی های #دروپال با #ماژول Taxonomy Manager

ماژول taxonomy manager رابط گرافیکی بهتری نسبت به رابط خود هسته دروپال در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید به آسانی دسته بندی ها را مدیریت کنید و حتی import و Export کنید و تعداد زیادی دسته را در زمان کمی و به آسانی وارد سایت کنید.

ماژول Taxonomy Manager را از سایت رسمی دروپال دانلود کنید.