#ماژول Rules: تنظیم اجرای عملیات مختلف در #دروپال بر اساس رخداد های مختلف و شرایط قابل تغییر

از trigger و action در دروپال به سادگی برای انجام بعضی کارها در رخداد ها (event) های مختلف استفاده می شد. ماژول Rules همین امکان را با قابلیت های وسیعتر ارائه می کند. با ماژول Rules می توانید بدون برنامه نویسی عملیات زیادی را در دروپال برنامه ریزی و اجرا کنید.

ماژول Rules را از سایت دروپال دانلود کنید.