#ماژول REST UI: رابط گرافیکی برای #ماژول Rest #دروپال 8

ماژول Rest UI یک رابط گرافیکی برای ماژول Rest دروپال 8 است. این ماژول برای نسخه های بعد از دروپال 8.2 کار می کند.

علاوه بر اینکه می توانید این ماژول را با دانلود فایل آن از سایت دروپال و قرار دادن در فولدر ماژول های دروپال 8 نصب کنید، می توانید از روش های زیر نیز این کار را انجام بدهید:

  • اگر از Drush استفاده می کنید:
    drush dl restui
  • اگر از Drupal Console استفاده می کنید:
    drupal module:download restui