#ماژول Field UI permissions: پرمیشن های جداگانه برای صفحات مدیریت فیلد هر نوع entity #دروپال

برای محدود کردن دسترسی بعضی از کاربرهای مدیریتی سایت دروپالی خود به مدیریت فیلد های انواع entity از ماژول Field UI permissions استفاده کنید.

ماژول Field UI permissions را از سایت رسمی دروپال دانلود کنید.