#ماژول Conditional Fields کمک می کند فیلد های یک entity در #دروپال را به مقدار یکدیگر وابسته کنید

با استفاده از ماژول Conditional Fields می توانید بین دو فیلد ارتباط برقرار کنید. در واقع یک فیلد وابسته به مقدار و وضعیت فیلد دیگری باشد. مثلا یک فیلد بر اساس مقدار فیلد دیگری نمایش داده شود یا خیر.

ماژول Conditional Fields را از سایت دروپال دانلود کنید.