#ماژول Bootstrap Quicktabs انواع تب های bootstrap را به ماژول Quicktabs اضافه می کند