#ماژول Auto Product Display برای ساختن اتوماتیک نمایش محصول #دروپال #کامرس

ماژول دروپال کامرس محصول را از نمایش آن جدا کرده است. محصول واقعی از یک نوع entity (commerce prdocut) و نمایش آن می تواند از یک نوع دیگر (معمولا node) باشد. برای اینکه همزمان و اتوماتیک با ساختن محصول، یک entity از نمایش آن نیز ساخته شود ماژول Auto Product Display طراحی و پیاده سازی شده است.

ماژول Auto Product Display را از سایت دروپال دانلود کنید.