فرمتر پیشرفته تر برای فیلد های متنی #دروپال با #ماژول Advanced Text Formatter