سیستم کامنت های #دروپال را با #ماژول AJAX Comments بهتر کنید

ماژول Ajax Comments، ارسال نظرات در ذیل مطالب دروپال را به صورت AJAX انجام می دهد. حذف نظرات در زیر مطالب را نیز به همین صورت انجام می دهد. با ماژول هایی مثل Node.js و CAPTCHA، Views و ... نیز قابل یکپارچگی است.

ماژول AJAX Comments را از سایت دروپال دانلود کنید.