ریدایرکت صفحه 403 #دروپال به صفحه لاگین با #ماژول r4032login

ماژول Redirect 403 to User Login یا r4032login به شما کمک می کند در مواجهه با صفحه 403 یا عدم دسترسی مجاز، به صفحه لاگین دروپال بروید.

ماژول r4032login را از سایت دروپال دانلود کنید.