دو طرفه کردن فیلد های Entity Reference #دروپال با #ماژول CER

با استفاده از ماژول CER می توانید فیلد های entoty reference را دو طرفه کنید. ماژول cer یا Corresponding Entity References را از سایت رسمی دروپال دانلود کنید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم Entity و ماژول Entity Reference در دروپال می توانید این مطالب را مطالعه کنید:

مفهوم Entity، Bundle و Field در دروپال

ماژول Entity Reference فیلدی برای ارتباط با همه چیز در دروپال