#دروپال 8.2.4 منتشر شد.

نسخه جدید دروپال 8 منتشر شده است. دروپال 8.2.4 را از سایت دروپال دانلود کنید.