#دروپال 7.51 منتشر شد

دروپال 7.51 منتشر شده است. این نسخه حاوی ویژگی های جدید یا آپدیت های امنیتی نیست.

دروپال را از سایت رسمی آن دانلود کنید.