اعطای مجوز دسترسی به محتوای منتشر نشده در #دروپال به نقش های خاص با #ماژول view_unpublished

به صورت معمول، کاربران نمی توانند محتوای غیر منتشر شده در دروپال را ببینند، با استفاده از ماژول View_unpublished می توانید تنظیم کنید که محتوای منتشر نشده از چه نوع محتوایی را چه نقش های خاصی بتوانند مشاهده کنند.

ماژول view_unpublished را از سایت دروپال دانلود کنید.