اضافه کردن فرم ثبت نام #دروپال به فرم افزودن محتوا با #ماژول Inline Registration

اگر بخواهید همزمان با ثبت نام یک محتوا هم برای کاربر در سایت ایجاد شود، این ماژول به شما کمک می کند. در واقع یک مانع را از سر راه شما بر می دارد چون محبور بودید از راه های دیگری از جمله کد نویسی فرم ثبت نام و افزودن محتوا را ترکیب کنید یا مرحله بندی کنید.

ماژول Inline Registration را از سایت دروپال دانلود کنید.