استفاده از نسخه های جدید تر jQuery در #دروپال با #ماژول jQuery Update

دروپال 7 از نسخه ای قدیمی از jQuery استفاده کرده است، برای ارتقای نسخه jQuery مورد استفاده توسط دروپال، می توانید ماژول jQuery Update را نصب کنید.

ماژول jQuery Update را از سایت دروپال دانلود کنید.