programming

  • توسعه ماژول برای دروپال

    ماژول نویسی دروپال

    وجود تعداد بی شماری ماژول برای دروپال به این معنی نیست که همیشه برای هر ویژگی که مایل هستید به سایت دروپالی خود اضافه کنید، یک ماژول از قبل نوشته شده، وجود دارد. معمولا ترکیبی از ماژول های موجود لازم هستند تا ویژگی ها و نیازمندی های یک