mini panels

  • نمایش فرم تماس دروپال در بلوک با ماژول Mini Panels

    نمایش فرم تماس دروپال در بلوک با ماژول Mini Panels

    ماژول contact در هسته دروپال قرار دارد و با استفاده از آن می توانید یک فرم تماس با امکان ارسال ایمیل، برای سایت ایجاد کنید. چیزی که این ماژول در اختیار شما قرار می دهد، یک صفحه است که حاوی فرم ارسال ایمیل است. آدرس این صفحه /contact است.