نظر

  • تغییر اطلاعات ارسال (نام کاربری و تاریخ) در نظرات و محتوای دروپال

    تغییر اطلاعات ارسال (نام کاربری و تاریخ) در نظرات و محتوای دروپال

    اطلاعات ارسال نظرات و محتوا در دروپال در کنار محتوا و یا نظری که در سایت دروپالی ارسال می شود، به صورت پیش فرض نام کاربری فرد ارسال کننده و همین طور تاریخ ارسال را مشاهده می کنید. ممکن است این نحوه نمایش چیزی نباشد که مورد نظر ما یا صاحب سایت باشد. خصوصا در یک سایت فارسی،
  • حذف عبارت تایید نشده در سایت دروپالی

    حذف عبارت "تایید نشده" یا "not verified" از نظرات دروپال

    نمایش عبارت «تایید نشده» در کامنت های دروپال به صورت پیش فرض اگر فرد ناشناسی که در یک سایت دروپالی با حساب عضویت خود وارد نشده باشد و نظری زیر یک مطلب بدهد، دروپال عبارت not verified و یا ترجمه فارسی آن «تایید نشده» را در کنار نام ارسال کننده نظر نمایش می دهد. با این کار دروپال به