تاریخ خورشیدی

  • تاریخ شمسی دروپال با ماژول Calendar Systems

    تاریخ شمسی دروپال با ماژول Calendar Systems

    دروپال سیستم مدیریت محتوای قابل توسعه ای است و یکی از ویژگی های مهمی که در هسته خود دارد و آن را از بسیاری از سیستم های دیگر متمایز می کند، قابلیت های ایجاد یک سایت چند زبانه است.