دستور شل لینوکس برای دانلود یک فایل از اینترنت

دستور شل لینوکس wget

برای دانلود یک فایل از اینترنت یا برای فراخوانی یک صفحه وب در شل لینوکس می توان از دستور wget استفاده کرد.

wget یکی از ساده ترین دستورات شل لینوکس است. برای نمونه به دانلود یک فایل از سایت دروپال توجه کنید:

wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.19.tar.gz

کافی است بعد از wget آدرس اینترنتی (URL) فایلی که می خواهید دانلود کنید و یا صفحه ای که می خواهید فراخوانی کنید را قرار دهید.

این دستور صرفاً برای دانلود فایل نیست، بلکه برای فراخوانی هر صفحه وب نیز می توان از آن استفاده کرد. برای نمونه در نظر بگیرید که می خواهید کرون یک سایت دروپالی را از شل لینوکس اجرا کنید:

wget http://drupalika.org/cron.php?cron_key=123456789
 

ارسال نظر